QV Varia > QV07 Alle overige niet-therapeutische producten

Hieronder kunnen onder andere de desinfectantia worden geschaard die niet geschikt zijn voor toepassing op het dier, maar wel voor ontsmetting van de omgeving, ook wel technische desinfectantia genoemd:
 
Aldehyden:
Tot deze groep behoren formaldehyde (gas, in waterige oplossing –37 à 40% - formaline), parafomaldehyde (vast, polymere vorm van formaldehyde, die bij verhitting boven 204ºC weer overgaat in formaldehydegas), glyoxaal en glutaaraldehyde. Voor huidontsmetting zijn ze ongeschikt wegens hun toxisch karakter, penetrante geur en irriterende en sensibiliserende eigenschappen. Dit geldt niet voor waterige oplossingen van noxytholioline en taurolidine (zgn. „formaldehyde-releasing“ verbindingen). Het werkingsmechanisme  berust op de alkylerende eigenschappen van aldehyden (ze zijn potentieel mutageen en carcinogeen).
Werkingsspectrum: Het werkingsspectrum is breed, inclusief bacteriesporen, alle virussen en mycobacteriën (Mycobacterium johnii). Voordelen: naast het brede werkingsspectrum vertonen ze enig werkingsverlies door contact met organisch materiaal.
Nadelen: de werking is traag: bij 4ºC heeft 10% formaline een inwerkingtijd nodig van tenminste 1 uur (daarom voor laarsontsmettingsbakken ongeschikt); voor ontsmetting van instrumen-tarium: glutaaraldehyde (2%) in zwak alkalische oplossing tenminste 10 min.
Toxiciteit: formaldehydegas is irriterend, toxisch en carcinogeen. (MAC-waarde 1pp). De toepasser moet daarom een masker dragen. Glutaaraldehyde is tamelijk toxisch: de acuut orale toxiciteit (LD50) bedraagt bij de muis 230 mg/kg lg; voor glyoxaal 2000 mg/kg lg.
Toepassing: paraformaldehyde voor kleine ruimten zoals gascellen: 7 gram per m³ met een inwerktijd van 6-8 uur. Belangrijke factoren zijn dan: 1) ruimtetemperatuur moet tenminste 20ºC zijn, 2) de relatieve vochtigheid ≥ 70%, 3) in de ruimte moet goed afgesloten zijn (afplakken naden en kieren). Glutaaraldehyde voor de ontsmetting van stallen: 2% alkalische oplossing in combinatie met een quarternaire ammoniumverbinding, toe te dienen middels een hogedruk spuit bij een temperatuur > 6º; voor instrumentarium: 2% in alkalische oplossing gedurende ≥ 10 min bij 20ºC. Formaline vindt o.m. toepassing in de vorm van een door-loopvoetbad (4%) bij Mortellaro en rotkreupel.
 
Amfotensiden:
Amfotensiden werken bactericide; ze zijn betrekkelijk weinig giftig en niet corrosief. De optimale pH ligt in het traject tussen 3 en 10. Door contact met organische materiaal treedt werkingsverlies op.
 
Natriumhydroxide:
Natronloog (2%) is een van de agressiefste desinfectantia met sterk etsende en corroderende eigenschappen. Het werkingsmechanisme berust op aantasting van de celwand (lossen proteïnen op en verzepen vetten).
Werkingsspectrum: Het spectrum omvat naast Gram-positieve en Gram-negatieve bacteriën ook schimmels en mantelvirussen.
Nadelen: is niet stabiel (reageert met COuit de lucht, waardoor NA2CO3 ontstaat), zeer corrosief en bij lage temperatuur vaak onvoldoende werkzaam tegen virussen.
Toxiciteit: in dampvorm zeer toxisch.
Toepassing: in oplossing (2%) o.m. ter ontsmetting van veewagens.
 
Perazijnzuur:
Perazijnzuur (Sekusept® steriel) heeft een penetrante geur en is eveneens een agressief desinfectans (tast o.m. rubber aan) met bactericide, fungicide, sporicide en virucide eigenschappen. De toepassing is voornamelijk beperkt tot ontsmetting van thermolabiel intrumentarium van kunststof zoals onderdelen van anesthesie-apparatuur. De optimale pH ligt in het traject tussen 3 en 5.5; de werking wordt nauwelijks beïnvloed door restanten organisch vuil. Uit het milieu-oogpunt is het een veilig middel.  
 
Imidazolen:
Enilconazol remt bij zeer lage concentraties de groei van o.m. Aspergillus species. Ook in de gasfase is het effectief.
Toepassing: in ruimten zoals kaasopslagplaatsen en pluimveehokken (zie ook Antimycotica).

Voor alle producten in deze klasse, klik hier.
QV07A Veterinaire producten zonder medische indicatie; middelen